ARCHÍV Rozdělení Z

Zástava výplaty pojistného plnění

Jde o omezení výplaty pojistného plnění ve prospěch Buřinky. Tento druh zajištění využíváme zejména u úvěrů zajištěných zástavou nemovitosti. Buřinka může z titulu zajištění požadovat pojištění nemovitosti (tj. sjednání minimálně pojištění rizika živelního), v případě zajištění úvěru nemovitostí (kromě zástavy pozemku) se pak sjednává zástavní právo k pohledávce z pojistného plnění vždy 1. v pořadí. […]

Zástavní právo

Způsob zajištění dluhu z poskytnutého úvěru. V případě nesplacení úvěru jsme jako zástavní věřitel oprávněni domáhat se uspokojení našich pohledávek zpeněžením zastavené nemovité věci.

Zástavce

Vlastník nemovité věci, který souhlasil s tím, aby jeho nemovitá věc sloužila k zajištění úvěru. Zástavce a dlužník nemusí být totožné osoby.

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za nezletilou osobu nebo osobu omezenou ve svéprávnosti. Zákonným zástupcem je rodič nebo soudem určená osoba.

Zákon o stavebním spoření

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění pozdějších předpisů. Znění najdete na našem webu.

Zajištěný úvěr

Úvěr, který je zajištěn proti nesplacení zástavním právem k nemovité věci zřízeným ve prospěch Buřinky.