ARCHÍV Rozdělení R

Ručitel

Fyzická nebo právnická osoba, která se písemným prohlášením zavazuje platit úvěr v případě, že nemůžete svůj závazek včas a řádně splácet.

Ručení

Forma zajištění, která slouží ke splnění podmínek a povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy. Ručitel se zavazuje uhradit za dlužníka úvěr v plné výši včetně všech souvisejících nákladů, pokud toho dlužník není sám schopen.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů, která spotřebiteli vyjadřuje celkové skutečné náklady úvěru, definovaná jako roční procentní podíl z celkové výše úvěru. Skládá se z úrokové sazby a všech poplatků souvisejících s úvěrem, například poplatku za poskytnutí úvěru.

Řízení u opatrovnického soudu

Řízení, kdy soud vydá rozhodnutí o právním úkonu učiněným za nezletilou či nesvéprávnou osobu. Vyjádření soudu vyžadujeme při čerpání úvěru nebo v určitých případech ve fázi spoření (např. při vinkulaci vkladu, zástavě vkladu, předčasném ukončení smlouvy o stavebním spoření, výpovědi smlouvy o stavebním spoření aj.).