ARCHÍV Rozdělení D

Druh/družka

Osoba žijící v nesezdaném svazku, která společně hradí náklady na své potřeby. Druha/družku či neregistrované partnery nepovažujeme z hlediska zákona o stavebním spoření za osoby blízké, a proto z úvěru nemůžeme financovat vzájemné řešení bytové potřeby, např. koupi bytu do vlastnictví druhého z nich ani nabývání jiných práv umožňujících užívat objekt k bydlení druhým z nich. […]

Doba spoření

Doba začínající dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končící dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby (24 měsíců), nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna splatit poskytnutý úvěr včetně sjednaných úroků podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.