ARCHÍV Rozdělení O

Osoba blízká

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami […]

Opatrovník

Osoba určená soudem člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem (např. v souvislosti s poskytnutím úvěru osobě omezené ve svéprávnosti a použitím prostředků z úvěru aj.).

Obchodní místo

Kterákoli pobočka České spořitelny nebo obchodní místo smluvních externích partnerů Buřinky.