PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vylepšete si domov s Úvěrem od Buřinky a hrajte o 5 rodinných vozů!” (dále také jen „Soutěž“)

Tento dokument stanovuje závazná pravidla Soutěže (dále jen Pravidla“). Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené Soutěže.

I.

(a) Organizátorem a pořadatelem Soutěže je společnost Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11 Praha 3, IČO: 60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2616 (dále jen „Organizátor“). II. (a)        Soutěž bude probíhat v termínu od 00:00 hod. SEČ dne 1. 4. 2019 do 23:59 hod. SEČ dne 15. 10. 2019, a to v rámci pěti soutěžních období, kdy po skončení každého soutěžního období bude Organizátorem provedeno slosování, v rámci něhož bude vylosován vždy jeden výherce jednoho automobilu ŠKODA OCTAVIA COMBI (dále jen „Výhra“).  
  1. 1. soutěžní období bude probíhat od 1. 4. 2019 do 8. 5. 2019.
         (První slosování proběhne dne 15. 5. 2019)  
  1. 2. soutěžní období bude probíhat od 1. 4. 2019 do 19. 6. 2019.
         (Druhé slosování proběhne dne 26. 6. 2019)  
  1. 3. soutěžní období bude probíhat od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019.
        (Třetí slosování proběhne dne 7. 8. 2019)         4. soutěžní období bude probíhat od 1. 4. 2019 do 4. 9. 2019.        (Čtvrté slosování proběhne dne 11. 9. 2019)  
  1. 5. soutěžní období bude probíhat od 1. 4. 2019 do 15. 10. 2019.
        (Páté slosování proběhne dne 22. 10. 2019)   III. Účastníci Soutěže (a)       Do příslušného slosování (první až páté slosování) budou zahrnuty vždy plně svéprávné fyzické osoby starší 18-ti let, které jsou účastníci stavebního spoření (dále jen „Účastníci“), kteří v daném soutěžním období, ke kterému se slosování vztahuje, splnili následující podmínky: (b)      To, kolikrát bude Účastník, který splnil shora uvedené podmínky, zařazen do příslušného slosování, závisí na výši jistiny poskytnutého úvěru dle Úvěrové smlouvy. Účastník bude do slosování zařazen za každých 100.000,- Kč jistiny poskytnutého úvěru[1]. (c)         Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora z útvaru U14, který soutěž připravuje. V případě, že se výhercem stane osoba z útvaru Ú14, výhra nebude takovému výherci poskytnuta. V případě, že se výhercem stane osoba, která je jednou z výše uvedených osob, nebude Výhra takovému výherci poskytnuta. (d)       V případě, že se Účastník stane výhercem v rámci jednoho slosování, nebude již do dalších slosování zahrnut   IV. (a)        Výherce v rámci každého slosování bude určen náhodným tahem z Účastníků, kteří splní podmínky účasti v soutěžním období, ke kterému se slosování vztahuje, kdy tento náhodný tah bude Organizátorem proveden za účasti notáře. Zároveň budou v každém slosování vylosování i náhradníci. (b)       Vylosovaný výherce bude o své Výhře informován na základě kontaktních údajů (telefon, email), které jsou v evidenci Organizátora. (c)        Pokud se nepodaří Organizátorovi výherce po provedeném slosování kontaktovat, nebo vylosovaný výherce odmítne Výhru převzít, přechází Výhra na Účastníka, který byl vylosovaný jako další náhradník v pořadí. V případě, že ani tohoto náhradníka nebude možné kontaktovat, nebo i tento náhradník odmítne Výhru převzít, přechází Výhra na náhradníka, který byl vylosován jako další v pořadí a takto se postupuje dále až do vyčerpání všech náhradníků. Nepodaří-li se ani posledního náhradníka kontaktovat, nebo pokud i tento poslední náhradník odmítne Výhru převzít, Výhra propadá ve prospěch Organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to včetně dalšího náhradního slosování a kontaktování dalších případných výherců. (d)       Před předáním Výhry je Organizátor, oprávněn požádat výherce o jeho identitu a prověřit oprávněnost nároku výherce a jeho identitu. (e)        Organizátor je oprávněn zveřejnit informace o výherci na svých internetových stránkách www.burinka.cz, a na svých profilech na sociálních sítích (např. facebook, instagram, atd.) pouze se souhlasem výherce.   V. (a)        V rámci každého slosování se soutěží o jednu Výhru, kterou je automobil: vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI. Celkem se tedy v rámce Soutěže soutěží o pět Výher (5 x automobil). (b)                   Případné upřesnění bližší specifikace Výhry (např. technické parametry vozu, motorizace, barva, atd.) náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré popisy a vyobrazení Výhry v propagačních nebo reklamních materiálech Organizátora mají pouze ilustrativní povahu. (c)        Výherce není oprávněn požadovat místo Výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči Účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto Pravidlech. (d)                   Výherce bere na vědomí a zavazuje se, že ponese veškeré náklady spojené s nabytím a vlastnictvím Výhry, jejím převzetím, uplatňováním, a že Organizátor, nenese jakékoli náklady a odpovědnost spojené s nabytím Výhry a jejím pozdějším uplatněním. (e)                   Výherce může být ze strany Organizátora požádán o účast na případných propagačních akcích Organizátora spojených s touto Soutěží. (f)        Účastníci nesplňující podmínky Soutěže nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly nebudou do Soutěže zařazeni. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výher v Soutěži. (g)        Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel Účastníkem či narušení férovosti soutěže Účastníka ze Soutěže vyřadit, případně mu nevydat Výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. (h)                   Organizátor Soutěže nenese odpovědnost za jakékoliv vady či poruchy Výhry a náklady z nich vzniklé. Stejně tak Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním Výhry. (i)        Vzhledem k tomu, že tato soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a Výhra nenaplňuje definici příjmu osvobozeného od daně ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) bodu 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“), podléhá Výhra zdanění v souladu se Zákonem o daních z příjmů.   VI. (a)        Organizátor při pořádání této Soutěže zpracovává osobní údaje všech Účastníků v souladu s Obecným nařízením EP a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou mu známy z titulu uzavření Úvěrové smlouvy. (b)       Zpracování osobních údajů výherce pro účely převzetí Výhry bude založeno na souhlasu uděleném výhercem v samostatné dohodě o svolení k užití osobnostních prvků. Správcem osobních údajů výherce je Organizátor. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Česká spořitelna, a. s., tel. 703 481 616, email: poverenec@csas.cz. (c)        Organizátor prohlašuje, že si je vědom povinností týkajících se ochrany osobních údajů spojených s požadavky GDPR a že dodržuje pravidla a opatření k jejich ochraně (vč. nezbytné doby jejich zpracování). Výčet práv, která může Účastník uplatnit v souvislosti s ochranou osobních údajů, je uveden v dokumentu Zásady Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro zpracování osobních údajů, dostupném na www.burinka.cz   VII. (a)        V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a reklamních nebo propagačních materiálů týkajících se Soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo těchto reklamních či propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel, nestanoví-li Organizátor jinak. (b)       O jakýchkoliv reklamacích či námitkách ohledně Soutěže, jejích Pravidel, jednotlivých slosování či jednotlivých Výhrách, rozhoduje s konečnou platností Organizátor. (c)        Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla, a to po celou dobu jejího trvání. O využití takového práva bude Organizátor informovat prostřednictvím svým internetových stránek www.burinka.cz, na nichž je k dispozici aktuální znění těchto Pravidel. [1][1]         Tzn., pokud je například na základě Úvěrové smlouvy poskytnut úvěr ve výši 370.000,- Kč, bude Účastník do příslušného slosování zařazen 3 x. (Příklad č. 1: Účastník uzavřel dne 22. 4. 2019 Úvěrovou smlouvu, která nabyla účinnosti dne 24. 4. 2019, na základě které mu byl poskytnut úvěr ve výši 350.000,- Kč. Účastník tak bude zahrnut do každého z pěti slosování celkem 3 x, za podmínky splnění všech podmínek uvedených v písm. a) tohoto článku, tedy bude zahrnut 3 x do slosování č. 1, 3 x do slosování č. 2, 3 x do slosování č. 3, 3 x do slosování č. 4 a 3 x do slosování č. 5).                (Příklad č. 2: Účastník uzavřel dne 20. 6. 2019 Úvěrovou smlouvu, která nabyla účinnosti dne 21. 6. 2019, na základě které mu byl poskytnut úvěr ve výši 290.000,- Kč. Účastník tak bude zahrnut pouze do slosování č. 3, slosování č. 4 a slosování č. 5, přičemž do každého z těchto slosování bude zahrnut 2 x, za podmínky splnění všech podmínek uvedených v písm. a) tohoto článku)