Pomáháme rozvíjet domácí paliativní péči


Pomáháme měnit bydlení v domov. To je naše mise, náš závazek, který nás neustále inspiruje v hledání způsobů, jak přinášet pohodlí a péči do životů našich klientů. Věříme, že domov není jen místem, kde se rodí vzpomínky, ale také zde nacházíme klid a podporu v obtížných časech. Rozvoj domácí paliativní péče je jedním ze způsobů, jak tento závazek naplňujeme. Spojili jsme se proto s odborníky z Fóra mobilních hospiců a s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny, abychom společně připravili projekty, které napomohou systematickému rozvoji a rozšíření domácí paliativní péče.

Monika Laušmanová
místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny

Foto: Monika Laušmanová

Granty pro rozvoj domácích hospiců

Dostupnost a kapacita specializované paliativní péče v domácím prostředí je ve většině regionů ČR stále nedostatečná. Stavební spořitelna České spořitelny proto ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny připravila grantový program pro mobilní hospice. Společně tvoříme dostupnější a silnější specializovanou domácí paliativní péči. Cílem našich grantů je podpořit strategický rozvoj hospiců. Je možné je využít např. na:

 • Přípravu strategického plánu rozvoje
 • Vzdělávání personálu
 • Inovativní technologie a IT řešení
 • Fundraising
 • Procesní audity
 • Partnerství s nemocnicemi, lékaři a dalšími institucemi
 • Hledání nových metod a přístupů v paliativní péči
 • Zahraniční stáže a výměny

Stipendia pro rozvoj vedoucích pracovníků v oblasti domácí paliativní péče

Ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny připravila Stavební spořitelna České spořitelny také druhý program – stipendia na rozvoj vedoucích pracovníků v oblasti domácí paliativní péče. Podporujeme klíčové členy týmu a vedoucí pracovníky. Věříme, že tímto způsobem přispějeme k systematickému a dlouhodobému rozvoji paliativní péče. Společně budeme utvářet budoucnost péče o ty, kteří potřebují naši podporu.

 • Odborná školení a konference
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Mentoring a poradenství
 • Podpora psychosociálního zdraví
 • Zahraniční stáže a výměny

Podpora center excelence paliativní péče v ČR

V roce 2023, kdy s projekty na podporu domácí paliativní péče začínáme, jsme se rozhodli podpořit také dvě centra excelence, která významně přispívají k osvětě a rozvoji paliativní péče v ČR. Spolufinancovali jsme osvětové aktivity pořádané domácím hospicem Cesta domů nebo rekonstrukci prostor Kliniky paliativní medicíny.

Cesta domů

Nezisková organizace Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní. Právě k podpoře osvěty o tomto složitém celospolečenském tématu pomohla Buřinka svým darem v létě 2023.

cestadomu.cz

Klinika paliativní medicíny

Klinika paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poskytuje specializovanou paliativní péči pro pacienty VFN a jejich blízké formou služeb ambulantních, konziliárních a superkonziliárních. Je společným pracovištěm 1.LF UK a VFN. Vedle klinických výzkumných aktivit se věnuje vzdělávání na poli pregraduální výuky mediků na 1.LF UK a postgraduální výuce odborníků z celé České republiky formou stáží, odborných kurzů a konferencí.

vfn.cz