Výroční zpráva 2000

Vážené dámy, vážení pánové,

je pro mne velkým potěšením konstatovat, že v historii stavebního spoření v České republice rok 2000 patří k rokům úspěšným. V 8. roce své existence nabídly stavební spořitelny svoje služby 3 424 tis. vkladatelům a zároveň, což je neméně děležité, 373 tis. úvěrovým klientům. Zejména toto číslo potvrzuje trvale rostoucí zájem obyvatelstva o využití stavebního spoření ke zkvalitňování vlastního bydlení a řešení vlastní bytové situace. Rok 2000 též potvrdil postupný růstový trend výstavby bytě v České republice (a to jak bytě dokončených, tak rozestavěných), dokládající překonání krize ve výstavbě bytě, ke které došlo v polovině devadesátých let.

Důstojné místo na trhu stavebního spoření zaujímá ČS stavební spořitelna, a.s., která si počtem 255 tis. nových smluv upevnila svoji druhou pozici v sektoru stavebního spoření. Pro naplnění samotného stavebního spoření je velmi významné úvěrování a samotné použití úvěru. Stejně jako v celém sektoru stavebního spoření, tak i v ČS-stavební spořitelně, a.s., v roce 2000 došlo k výraznému nárůstu úvěrů, přičemž zájem se koncentroval zejména k řešení bytové situace koupí bytu nebo rodinného domku. Na tento účel bylo poskytnuto 43 % úvěrů. Významně se podílí
oblast rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, kde příslušné úvěry představují cca 1/3 celkového počtu úvěrů. Je pozitivním důsledkem stabilní státní politiky v této oblasti, že tato forma podpory bydlení umožňuje širokému okruhu občaně přístup k financování bytových potřeb.

Rok 2000 byl pro společnost významný i jinak. V průběhu roku byl dovršen proces privatizace majoritního akcionáře – České spořitelny, a.s. Nový vlastník tohoto peněžního ústavu – Erste Bank Vídeň je zkušeným retailovým ústavem přinášejícím nové podněty nejen do práce České spořitelny, a.s., ale i ČS-stavební spořitelny, a.s. Vedle již existujícího odborného zázemí německého akcionáře a jeho stavební spořitelny v Mnichově (Bayerische Landesbausparkasse) získává společnost další zdroj informací a poznatků z oboru kontaktem s druhou největší rakouskou stavební spořitelnou S-Bausparkasse.

Obě tyto partnerské zahraniční stavební spořitelny mají dlouhou tradici z 30. resp. 40. let minulého století a dosáhly jak významné pozice na místních trzích, tak významné klientské základny. Každá z těchto společností vede více než 1 250 tis. vkladových účtů. ČS-stavební spořitelna, a.s., je se svojí sedmiletou historií benjamínkem v tomto společenství, nicméně lze hrdě prohlásit, že ČS-stavební spořitelna, a.s., nejdéle do roku 2005 dosáhne stejné velikosti.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se o výsledek roku 2000 zasloužili svým aktivním přístupem a věřím, že jsou vytvořeny všechny předpoklady k tomu, aby rok 2001 byl nejméně tak úspěšný jako rok předcházející.

JUDr. Jiří Klán

Ke stažení