Všeobecné obchodní podmínky

Informujeme vás o změnách v našem Ceníku a Všeobecných obchodních podmínkách účinných od 24. dubna 2023 a Sdělení účinného od 1. ledna 2023.

 • Stručný výpis změn
 • Časté otázky
 • Ke stažení

Vážení a milí klienti,

dne 1. ledna 2023 vstupují v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (dále „obchodní podmínky"). Nabízíme vám přehled všeho, co je v obchodních podmínkách nového, navíc s uvedením čísla článku, ve kterém příslušnou změnu v úplném znění najdete.

Pro koho změna obchodních podmínek platí, zjistíte jednoduše. Změna se týká klientů se smlouvou o stavebním spoření sepsanou od 1. ledna 2014. Vztahuje se také na klienty, kteří bez ohledu na datum sepsání smlouvy sami od 1. ledna 2014 požádali o změnu své smlouvy, a to buď o zvýšení cílové částky, nebo o změnu úrokové sazby z vkladů a z úvěru ze stavebního spoření.

Co je v obchodních podmínkách nového

 • Článek 2.1
   
  V určitých případech budete při online komunikaci moci využít svou bankovní identitu, což jsou vaše přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Až budete sjednávat produkty od Buřinky online, vše se tím jen urychlí.
   

 • Článek 3.1
   
  Nově bude možné některé dokumenty podepisovat prostřednictvím elektronického podpisu.
   

 • Článek 3.1 a 3.7
   
  Když vám budeme chtít něco sdělit, využijeme převážně elektronickou formu komunikace, jestliže to povaha právního jednání bude umožňovat a pokud budeme znát vaši adresu pro tento způsob komunikování (např. e-mail, telefonní číslo, ID datové schránky.) Budeme rádi, když s námi i vy budete komunikovat elektronicky, např. prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailem, bude-li to možné.
   

 • Článek 3.9
   
  Abychom předešli případným nejasnostem, tak jsme u všech komunikačních kanálů stanovili okamžik, kdy danou zprávu považujeme za doručenou.
   

 • Článek 3.10
   
  Doplnili jsme, že pokud byste v průběhu našeho smluvního vztahu změnili svou e-mailovou adresu, telefonní číslo či jiný kontaktní údaj, který využíváme pro elektronickou komunikaci, potřebujeme, abyste nám tuto změnu bezodkladně oznámili. Budeme tak mít jistotu, že vám naše zprávy dorazí do té správné schránky.
   

 • Článek 6.5
   
  Nově nebude možné převést nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na jinou osobu.
   

 • Článek 7.1
   
  Pro lepší přehlednost jsme do obchodních podmínek přidali informaci, že se řídíme dokumentem upravujícím podmínky poskytování služeb platebního styku. Dokument naleznete na našich internetových stránkách.
   

 • Článek 7.9
   
  Do obchodních podmínek jsme přidali článek upravující přespoření, což je nežádoucí situace, při které je zůstatek na vašem účtu stavebního spoření vyšší než sjednaná cílová částka. Přespoření není v souladu s účelem smlouvy o stavebním spoření. Váš vklad, který by způsobil překročení cílové částky, můžeme za stanovených podmínek odmítnout a celou platbu vám vrátit, případně cílovou částku zvýšit. Novou výši cílové částky vám vždy oznámíme. Zvýšení provedeme citlivě a s určitou rezervou, abyste mohli ještě po nějakou dobu spořit. Přesto vám však doporučujeme zvýšit cílovou částku při nejbližší návštěvě pobočky tak, aby vyhovovala vašim budoucím potřebám a záměrům. V určitých případech může při překročení cílové částky dojít i k zániku smlouvy o stavebním spoření. Pokud nezvýšíme cílovou částku a váš vklad na účet stavebního spoření připíšeme, smlouva zanikne.
   

 • Článek 7.10
   
  Jestliže se změní podmínky na trzích finančních služeb, můžeme po uplynutí 6 let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a při splnění dalších podmínek stanovených zákonem jednostranně měnit úrokovou sazbu z vkladů. Pokud tohoto svého práva využijeme, nově vám můžeme změnit úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření tak, aby byl zachován rozdíl mezi těmito dvěma úrokovými sazbami nejvýše 3 procentní body.
   
  Informaci o změně úrokové sazby z vkladů a úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření vám předem písemně oznámíme, a to nejméně 3 kalendářní měsíce před její účinností.
   

 • Článek 8.1
   
  Pokud budete chtít provést změnu ve smlouvě, můžete ji uskutečnit prostřednictvím našeho webového formuláře nebo jej doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Akceptaci návrhu změny vám písemně potvrdíme.
   

 • Článek 8.2
   
  Doplnili jsme, že smlouva o stavebním spoření končí odstoupením, výpovědí, přesným dosažením cílové částky, případně jiným způsobem stanoveným v obchodních podmínkách.
   

 • Článek 8.5
   
  Pokud smlouvu o stavebním spoření ukončíte výpovědí, můžeme nově na vaši žádost výpovědní dobu zkrátit. U nezletilých klientů může být účinnost výpovědi podané za nezletilého zákonným zástupcem odložena až do okamžiku splnění další podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. do souhlasu druhého zákonného zástupce, souhlasu soudu s ukončením stavebního spoření atd.).
   

 • Článek 8.10
   
  Když dojde k ukončení smlouvy z jakéhokoli právního důvodu a my od vás nebudeme mít písemnou instrukci k výplatě vašeho zůstatku na účtu, jsme oprávněni zaslat tento zůstatek na vámi dříve oznámený komunikační účet. Není-li to možné, odešleme zůstatek k výplatě do pobočky České spořitelny, o čemž vás budeme informovat, a současně vám poskytneme lhůtu k vyzvednutí peněžních prostředků v pobočce České spořitelny. Pokud si peněžní prostředky v poskytnuté lhůtě nevyzvednete, můžeme je zaslat na vaši dříve oznámenou korespondenční adresu poštovní poukázkou. Tento způsob výplaty si sjednáváme i pro případ výplaty dodatečně připsané státní podpory. V případě, že takto nedojde k vyplacení zůstatku na účtu, jsme oprávněni držet od tohoto okamžiku peněžní prostředky na vnitřních účtech Buřinky. Vyplacení prostředků a případné promlčení se nadále řídí obecně závaznými právními předpisy.
   

 • Článek 8.11
   
  V případě, že se vám rozhodneme poskytnout úrokový bonus či jinou prémii v podobě připsání vkladu na váš účet, jsme k tomu za námi stanovených podmínek oprávněni. Toto děláme už nyní, jen tuto informaci přidáváme do obchodních podmínek.
   

 • Článek 9.1
   
  Do nových obchodních podmínek vkládáme informaci, že vám úvěr ze stavebního spoření můžeme poskytnout ve výši násobku aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření, maximálně však do výše cílové částky. Podmínky pro poskytnutí úvěru budou splněny dříve a vše se tím zjednoduší. Hodnotu násobku najdete v dokumentu Sdělení stavební spořitelny na našich internetových stránkách.
   

 • Článek 10.1
   
  Již ne u všech, ale jen v některých případech můžeme vyžadovat, aby pohledávky z pojistných smluv uzavřených pro zajištění vašeho dluhu byly zastaveny v náš prospěch k zajištění našich pohledávek ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
   

Aktuální a platné znění nových obchodních podmínek najdete od 1. ledna 2023 na našich internetových stránkách, v našem sídle, u našich pověřených obchodních zástupců (externích partnerů) a také na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Nové obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. dubna 2023. Pokud s navrženými změnami nesouhlasíte, máte do 23. dubna 2023 právo písemně vypovědět smlouvu, které se změna týká. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadními obchodními podmínkami. Jestliže smlouvu nevypovíte, platí, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte a přijímáte je.

Jsme tu pro vás. Otázky týkající se nových obchodních podmínek vám zodpovíme na telefonním čísle 800 120 120 (v pracovní dny vždy od 8 do 18 hodin), e-mailu burinka@burinka.cz nebo v pobočkách České spořitelny.

Časté otázky

Ke stažení