Informace o webu a podmínky používání webu

 • Základní informace
 • Ochrana osobních dat
 • Cookies

Základní informace a autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.burinka.cz (dále jen „Stránky“) je společnost Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2616, IČO: 60197609, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Stránkám (dále jen „Provozovatel“).
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.burinka.cz, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Stránkách.

Provozovatel tímto vydává tyto podmínky pro užívání internetových stránek www.burinka.cz (dále jen „Podmínky“). Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito Podmínkami. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Stránky nebo mají v úmyslu tyto Stránky užívat (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na Stránky Provozovatele, či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Stránek Provozovatele. Před samotným užíváním těchto Stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.burinka.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání, směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě internet, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na Stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). V takovém případě bude Provozovatel s těmito osobními údaji nakládat v souladu s Nařízením a dalšími platnými právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu osobních údajů, jehož se osobní údaje týkají. Proto se prosím seznamte se Zásadami Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“). Zásady jsou k dispozici na Stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

Cookies

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten jej uloží na zařízení uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby, zjednodušují používání webů, umožňují získat statistiky o používání webových stránek a pomáhají k přizpůsobování obsahu a relevantní reklamy. Jako cookies souhrnně označujeme také podobné nástroje jako jsou trackovací pixely, web trackery, web beacony apod. Navštívený web si tak může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu nebo v internetovém bankovnictví a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka.

Správcem osobních údajů je Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Detailní informace o zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Nastavení zpracování cookies souborů můžete upravit kliknutím na „Nastavení cookies“ v zápatí webové stránky. Souhlas se zpracováním cookies je udělován na dobu 13 měsíců. Některé cookies můžeme zpracovávat až 5 let (např. cookies zpracovávané pro prokázání souladu se zákonem nebo pro potřeby kontrol dozorových úřadů).

Nezbytné

Bez možnosti jejich účel a zpracování odmítnout

 • Funkční a technické
  Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu, jeho bezpečnost a řádné zobrazování na všech zařízeních. Bez funkčních cookies by naše stránky nefungovaly tak, jak mají.
 • Služby informační společnosti
  Slouží k základnímu nastavení aplikací a webových modulů služeb výslovně vyžádaných uživatelem.
 • Zajišťovací
  Ukládané z důvodu prokázání souladu se zákonem nebo na vyžádání dozorového orgánu (např. služby vyžadující silné ověření dle PSD2).

Volitelné

S možností jejich účel a zpracování odmítnout

 • Statistické a analytické
  Tyto cookies nám pomáhají porozumět, jak jsou naše weby používány. Díky nim můžeme sledovat návštěvnost jednotlivých stránek a vyhodnocovat uživatelské chování. Tyto cookies nám pomáhají odhalit, pokud je s našimi webovými stránkami něco v nepořádku, a získáváme díky nim data pro jejich zlepšování. Tyto cookies můžou sloužit k vytváření profilů o vašich zájmech a zpracováváme je na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.
 • Preferenční
  Díky preferenčním cookies na našich stránkách uvidíte především takové informace a služby, které si sami zvolíte nebo pro vás budou zajímavé. Například si zapamatují jazykovou verzi, kterou používáte. Díky nim vás nebudeme obtěžovat s něčím, co nepotřebujete. Na základě informací, které o vás pomocí těchto cookies získáme, můžeme přizpůsobit obsah našich stránek nebo si zapamatovat vaše nastavení. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.
 • Reklamní a marketingové
  Reklamní cookies nám pomáhají zobrazovat pouze takové nabídky, které jsou pro vás relevantní. Díky nim vás nebudeme obtěžovat reklamou na něco, co vás nezajímá. Pomáhají nám propojit naše weby s našimi partnery a můžou sloužit k vytváření profilů o vašich zájmech. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Cookies třetích stran

Na webu Buřinky spolupracujeme s partnery, kteří nám pomáhají s tím, abyste viděli relevantní reklamy, umožňují nám vyhodnocovat výkonnost webových stránek a sledovat, jakým způsobem webové stránky používáte.

 • Google
  Google DoubleClick – používáme k zobrazování reklamy v externích online médiích.
  Google Ads – používáme k zobrazování reklamy ve vyhledávací a obsahové síti.
  Google Analytics – slouží k analýze a vyhodnocování návštěvnosti.
  YouTube – umožňují přehrávání videí na našich webových stránkách.
  Google ReCAPTCHA – slouží k ochraně před automatizovanými přístupy a možnému napadení roboty.
 • Meta
  Facebook – používáme pro zobrazování přizpůsobené reklamy v rámci této sociální sítě.
  Instagram – používáme pro zobrazování přizpůsobené reklamy v rámci této sociální sítě.
 • LinkedIn
  Používáme pro zobrazování přizpůsobené reklamy v rámci této sociální sítě.
 • Seznam
  Používáme k zobrazování přizpůsobené reklamy v reklamní síti Sklik.
 • Adform
  Používáme k měření efektivity a realizaci online marketingových kampaní (reklamy).

Jak zkontrolovat nebo změnit nastavení cookies v různých prohlížečích?

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Berte na vědomí, že zablokováním cookies se může výrazně zhoršit funkčnost webu burinka.cz. Zde naleznete informace o nastavení konkrétního prohlížeče:

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto Stránkách.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.burinka.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování uživatelů

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu udělení souhlasu ze strany Provozovatele. Při používání těchto Stránek Uživatel nesmí zasahovat do technické podstaty či obsahu Stránek, do bezpečnosti Stránek, nemůže tyto Stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto Stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto Stránkám. Pouze Provozovatel je oprávněn rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto Stránek.

Odpovědnost a rozhodná právní úprava

Veškeré informace uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.

Některé z informací publikovaných na těchto Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto Stránek, jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Stejně tak Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která může Uživateli vzniknout v souvislosti s užíváním těchto Stránek.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto Stránek, budou projednávány věcně a místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ujednání těchto Podmínek, která se z jakéhokoliv důvodu stanou neplatná či nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel stránek www.burinka.cz prohlašuje, že tyto Stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Přístup na Stránky a jejich užití je bezplatné.

Informace o autorovi Stránek

Tyto Stránky realizovala a spravuje společnost Unnits Tech s.r.o., IČO 24180793.

Platnost podmínek

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto Stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

 

Podmínky užívání stránek www.burinka.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 19. 3. 2021.