Jakým způsobem a v jaké lhůtě mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Jednotlivé možnosti a způsoby odstoupení od úvěrové smlouvy najdete v úvěrové smlouvě. Od úvěrové smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud jste úvěrovou smlouvu uzavřeli na dálku (např. přes internetové bankovnictví George) nebo mimo obvyklé obchodní prostory (mimo pobočky České spořitelny a kanceláře externích partnerů Buřinky), a současně dosud nedošlo ani k částečnému čerpání úvěru nebo uspořené částky, můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od jejího uzavření. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může Buřinka požadovat zaplacení cen služeb, které vám byly poskytnuty. Po odstoupení od smlouvy máte povinnost bez zbytečného odkladu uhradit veškeré dluhy plynoucí ze smlouvy, ty je třeba zaplatit nejpozději do 30 dní od doručení vašeho odstoupení od smlouvy. Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete nám na sídlo Buřinky oznámení o odstoupení s vlastnoručním podpisem, a to nejpozději v poslední den lhůty možné k odstoupení. Práci vám usnadní náš formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“.